با توجه به جذب نمايندگي رله هاي حفاظتي و هم چنين نمايندگي فروش دستگاه هاي تست رله، CT , PT و تزريق جريان آزمايشگاه تست رله حفاظتي شرکت با داشتن دستگاه تست رله شش فاز با گستره کامل ماجول هاي نرم افزاري لازم جهت تست تمامي کدهاي حفاظتي صنعت حفاظت تجهيز شده است. اين دستگاه قابليت انجام تست هاي Ramping، Time، اعمال هارمونيک تا مرتبه سي و يکم،اجراي فايل هاي حالت گذرا، تست هاي ديستانس، ديفرانسيل، فرکانس، State Sequencer ، Auto recloser ،انواع منحني هاي اضافه جريان دو جهته و جهتي، تست قطع تحريک ژنراتور، اشباع هسته ترانسفورماتور و ژنراتور، تست Power Swing، تست کنتور و تست ترانسديوسرها و ارسال و دريافت سيگنال هاي Goose جهت سيستم هاي اتوماسيون IEC 61850 در پست هاي فشار قوي تحت پوشش قرار مي گيرد. هم چنين جهت تست سنکرونايزر ژنراتور با سنجش پالس هاي اعمال شده به AVRو گاورنر مي توان از اين دستگاه بهره گرفت. علاوه بر آن اين آزمايشگاه قابليت تست رله هاي AVR ترانسفورماتورهاي قدرت را نيز داراست، به طوري که فرمان اعمالي به Tap Changer مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد. هم چنين اين گروه توانايي فني ارائه مشاوره خريد و تامين دستگاه تست رله با ماجول هاي مورد نياز کارفرما و تست هاي اتوماتيک را دارد. بنابراين اين شرکت در حوزه حفاظت راه حل هاي کاملي را جهت کارفرمايان انواع صنايع ارائه گر است.

خدمات
صفحه 1 از 0