فایل های کاتالوگ شرکت Ziegler

کاتالوگ های جامع

کدشمارهعنوانحجم فایلنوع فایلدانلود
FZ12012-Z-GCAکاتالوگ محصولات زیگلــر 201224.5 MB
SCA2012-Z-SCAکاتالوگ مختصر محصولات زیگلر 2013 2.29 MB
1092016شنت DC1940 KB

کاتالوگ های بخش بندی شده

کدشمارهعنوانحجم فایلنوع فایلدانلود
1012012-Z-101Aتجهیـزات انـدازه گیری آنـالـوگ تابلویی13 MB
1022012-Z-102Aتجهیـزات انـدازه گیری دیجیتـال تابلویی2.6 MB
103-22014-Z-103-2Aپاورآنالایزر سری جدید2982 KB
104-22014-Z-104-2Aترانسدیوسرهای سری جدید4091 KB
1032012-Z-103Aمولتی فانکشـن میتــر، انـرژی میتــر، پاورآنالایزر815 KB
1042012-Z-104A تـرانســـدیوســـرها3.7 MB
1052012-Z-105Aتجـهیزات تسـت و انـدازه گیــری2.9 MB
1062012-Z-106Aترانس جـریان و شــنت3.4 MB
1082012-Z-108A رلــه680 KB
1072016منابع تغذیه سوئیچینگ14828 KB
1102013لوازم جانبی پنل میترها491 KB
اشتراک گذاری